Obowiązek informacyjny RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej "RODO" - XERVON Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez XERVON Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt listowny na adres siedziby Spółki.

 

Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XERVON Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kineskopowej 1 (05-500) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000184644, nr NIP: 526-10-54-144 REGON: 011820565, kapitał zakładowy: 7.150 000,00 zł (dalej „Spółka”) i można się z nią skontaktować pisemnie na adres wskazany powyżej.

 

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
  • świadczenia usług wynikających z zawartych zobowiązań handlowych (umów, zleceń, zamówień itp.) tzn. gdy jest to niezbędne do wykonania powyższych zobowiązań (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • spełnienia ciążących na Spółce obowiązków prawnych w szczególności poprzez pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie (powierzanie) danych osobowych niezbędnych do wykonania przez Spółkę obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie konieczne z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celach:
  • marketingu produktów i usług Spółki;
  • badania satysfakcji ze współpracy ze Spółką oraz satysfakcji z produktów lub usług;
  • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z umową, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną,
 • W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umów wskazanej w pkt II ust. 1 lit. a, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Spółki. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) upoważnionym na podstawie przepisów prawa organom władzy publicznej (np. sądy);

b) nabywcom wierzytelności;

c) świadczącym usługi:

- z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;
- drukarskie i archiwizacyjne;
- informatyczne i nowych technologii;
- obsługi telefonicznej lub elektronicznej;
- płatnicze;
- doradcze, audytorskie lub kontrolne;
- księgowo-finansowe lub podatkowe;
- audytorskie i kontrolne;
- prawne i windykacyjne;
- marketingowe, komunikacyjne i analityczne.

 

Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów tj. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana ze Spółką umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Spółkę uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą również w celu:

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. VII ust. 6.;
 • marketingu bezpośredniego produktów lub usług – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, to jest do chwili, w której występuje uzasadniony interes Spółki w przetwarzaniu danych osobowych w tym celu albo do momentu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. VII ust. 6;
 • badania satysfakcji ze współpracy ze Spółką oraz satysfakcji z produktów lub usług – do 1 miesiąca od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy jako czasu, w którym występuje uzasadniony interes Spółki w przetwarzaniu danych osobowych w tym celu albo do momentu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. VII ust. 6;
 • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy jako czasu, w którym występuje uzasadniony interes Spółki w przetwarzaniu danych osobowych w tym celu albo do momentu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. VII ust. 6;
 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, to jest do chwili, w której występuje uzasadniony interes Spółki w przetwarzaniu danych osobowych w tym celu albo do momentu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. VII ust. 6;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych - przez okres wynikający z odpowiednich przepisów.

 

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pod pojęciem profilowania należy rozumieć dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Spółka nie zamierza profilować Pani/Pana ani podejmować w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Spółka pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przez nią przetwarzane przysługuje szereg praw wynikających z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób automatyzowany;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki, o którym mowa w pkt. II ust. 2.

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Spółka nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

W imieniu Spółki:
Zarząd XERVON Polska Sp. z o.o.

Więcej w tej kategorii: « Działamy bezpiecznie

© 2020 Xervon Polska. Firma z Grupy Remondis. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Mesje.com