Polityka jakości, środowiska i bezpieczeństwa

Xervon Polska Sp. z .o.o. jako główny cel stawia dostarczenie wysokiej jakości, bezpiecznych i przyjaznych środowisku usług i technologii. Bezpieczeństwo pracy, jakość i ochrona środowiska są dla nas podstawowymi zasadami polityki przedsiębiorstwa. Jesteśmy przekonani, że poprzez nasze wysokie wymagania w zakresie jakości, bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony środowiska oferujemy naszym Klientom najwyższy poziom usług oraz bezpieczną pracę z naszym fachowym personelem.

Misją Xervon Polska Sp. z o.o. jest:

 • tworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, sprzyjającego zmniejszaniu ilości i zapobieganiu zdarzeniom wypadkowym, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowych związanych z wykonywanym zawodem,
 • budowanie długoterminowych i rozwojowych relacji naszych firm z Klientami oraz uwzględnianie każdorazowo ich indywidualnych wymagań,
 • zrównoważona działalność spółek minimalizująca negatywny wpływ na środowisko naturalne,
 • zobowiązujemy się do ciągłej poprawy świadomości pracowników oraz doskonalenia procesów technologicznych, dostarczania najnowszej technologii tak, aby stale kontrolować i zmniejszać ryzyka w obszarze realizowanych zadań,
 • dbamy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, motywacji i kreatywności poprzez atmosferę otwartej komunikacji oraz strukturę programów szkoleniowych,
 • zobowiązujemy się do przestrzegania wymogów prawa w Polsce i innych krajach, a także tradycji innych krajów oraz tolerowania różnic kulturowych, unikając wszelkich praktyk, które mogłyby hamować uczciwą konkurencję,
 • zapewniamy w równym stopniu realizację wymagań Klientów oraz potrzeb Pracowników,
 • zobowiązujemy się do stałego dążenia aby oczekiwania i wymagania Klienta i innych zainteresowanych stron zaspokoić poprzez skuteczną, elastyczną i wydajną realizację zadań.

Realizacja misji zostanie osiągnięta poprzez stosowanie następujących zasad:

 • Ciągle doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania,
 • Wartością jest Pracownik, z którym chcemy budować jego przywiązanie do organizacji i lojalność poprzez zapewnienie stabilnego rozwoju w oparciu o politykę długoterminowego stałego zatrudnienia oraz możliwość rozwoju i poszerzania jego kompetencji,
 • Zaangażowanie każdego pracownika w realizację celów firmy w zakresie ZSZ,
 • Inwestowanie w nowoczesne i bezpieczne narzędzia, maszyny, urządzenia i technologie pracy,
 • We wszystkich działach naszych firm jesteśmy zobowiązani do pracy zgodnie z podstawowymi normami etycznymi,
 • Kreowanie świadomości i postaw proekologicznych pośród Pracowników oraz Partnerów naszych Spółek.

Zobowiązujemy się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do wdrożenia niniejszej Polityki i zaangażowania wszystkich Pracowników w jej realizację.

© 2018 Xervon Polska. Firma z Grupy Remondis. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Mesje.com