Polityka bezpieczeństwa i higiena pracy

Zarząd XERVON Polska Sp. z o.o. jest zaangażowany w nieustanne doskonalenie standardów w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po to aby zapewnić bezpieczną organizację pracy wszystkim swoim pracownikom, firmom kooperującym oraz innym osobom przebywającym na terenie firmy.

Osiągamy to poprzez przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych z dziedziny BHP oraz wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy zgodnie z normą PN-N-18001:2004/OHSAS 18001:2007 oraz Listą Kontrolną dla Podwykonawców SCC PETRO.

Nadrzędnym celem Polityki BHP w XERVON Polska Sp. z o.o. jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez ciągłe działanie na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Tak określony cel XERVON Polska Sp. z o.o. realizuje poprzez:

 • systematyczne identyfikowanie zagrożeń i czynników szkodliwych, ich ocenę oraz podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka zawodowego i zapobieganiu zagrożeniom dla zdrowia w środowisku pracy,
 • działania mające na celu zapobieganie wypadkom przy pracy i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym,
 • zapobieganie szkodom mającym wpływ na środowisko oraz szkodom materialnym;
 • ciągłe doskonalenie standardów BZŚ,
 • zwiększenie świadomości pracowników poprzez szkolenia i podnoszenie kwalifikacji w zakresie BHP oraz uczenie się z doświadczeń i wyciąganie wniosków,
 • propagowanie wśród pracowników i podwykonawców wartości wzajemnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i współpracowników,
 • promowanie Polityki BHP w firmie, wśród podwykonawców oraz klientów XERVON Polska Sp. z o.o.

Gwarancją właściwej realizacji naszej polityki jest:

 • sprawnie funkcjonujący System Zarządzania BHP oparty na wymaganiach normy PN-N-18001:2004/OHSAS 18001:2007 oraz Listy Kontrolnej dla Podwykonawców SCC PETRO,
 • aktywny współudział pracowników firmy we wdrażaniu i ciągłym doskonaleniu systemu w zakresie organizacji i bezpiecznego wykonywania pracy,
 • dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy,
 • właściwe zrealizowanie planu okresowych inspekcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podjęcie i realizacja odpowiednich działań zapobiegawczych i korygujących.

Zarząd zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do wdrożenia niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Pracy oraz zaangażowania wszystkich pracowników w jej realizację.

Prezes Zarządu XERVON Polska Sp. z o.o.
Jacek Bińkowski
Piaseczno, dn. 04.11.2013.

© 2020 Xervon Polska. Firma z Grupy Remondis. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Mesje.com